Αποκατάσταση Διατηρητέων & Παραδοσιακών Κτηρίων

Η εταιρεία μας, αναλαμβάνει την εκπόνηση του συνόλου των μελετών, που απαιτούνται για την Αποκατάσταση Παραδοσιακών και Διατηρητέων κτηρίων, Αρχιτεκτονικών,Στατικών, Μηχανολογικών και ειδικών μελετών και εργασιών Συντήρησης, όπου αυτο απαιτείται.

Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει επίσης, όλες τις ενέργειες για τις εγκρίσεις από τις αντίστοιχες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και του ΥΠΕΧΩΔΕ, μέχρι την έκδοση Υπουργικής Απόφασης Ειδικών Όρων Δόμησης. Τέλος αναλαμβάνει την Επίβλεψη όλων των φάσεων των εργασιών μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.